ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินโครงการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี ปี งปม.2562 (เสี่ยงสัญจร)

คลิ๊กตาม Link ข้างล่างค่ะ 

 docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdttYxJWL3BqqxbKA2Q0W9_y1ONi2g1kCRHFLZvZk80X_cNAg/viewformวันที่ : 3 พ.ค. 2561
ที่มา :
อ่าน : 154

 


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University