ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม ปค.4 ปค.5 เรื่อง ระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ ปค.4 upload.snru.ac.th/download.aspx

แบบ ปค.5 upload.snru.ac.th/download.aspx

ตัวอย่าง แบบ ปค.4 upload.snru.ac.th/download.aspx

ตัวอย่าง แบบ ปค.5 upload.snru.ac.th/download.aspxวันที่ : 2 พ.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 264

 


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University