ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 แบบ ปย.1 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 upload.snru.ac.th/download.aspx

 แบบ ปย.2 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561upload.snru.ac.th/download.aspx

แบบติดตาม ปย.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 upload.snru.ac.th/download.aspx

แบบสอบถามชุดที่ 1-4  upload.snru.ac.th/download.aspx  หมายเหตุ : คณะ/สำนัก/สถาบัน ไม่ต้องทำแบบสอบถามชุดที่ 2

**หมายเหตุ : สำนักงานอธิการบดีต้องทำแบบสอบถามชุดที่ 2

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถามชุดที่ 1-4 upload.snru.ac.th/download.aspx

ตัวอย่างการเขียน ปย.1 upload.snru.ac.th/download.aspx

 วันที่ : 25 ก.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 146

 


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University