ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

แบบสำรวจความคิดเห็น

 

เรื่อง “ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนการตรวจสอบระยะยาว (๒๕๖๑ –๒๕๖๕)”

upload.snru.ac.th/download.aspxวันที่ : 26 ก.ค. 2561
ที่มา :
อ่าน : 113

 


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University