ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบตอบรับยืนยันรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง คกก.เสี่ยงและควบคุมใหม่

 แบบตอบรับยืนยันรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง คกก.เสี่ยงและควบคุมใหม่

upload.snru.ac.th/download.aspxวันที่ : 18 มิ.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 107

 


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University