ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน

 แบบทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน

upload.snru.ac.th/download.aspxวันที่ : 30 มี.ค. 2561
ที่มา :
อ่าน : 129

 


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University