รายงานการไปปฏิบัติราชการ น.ส.ธิดารัตน์ อุปชัย

รายงานการไปปฏฺิบัติราชการ คุณธิดารัตน์  อุปชัย  ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน

เรื่อง  การเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำจากกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดการประชุมตาม Link ด้านล่างค่ะ 

UserFiles/File/Report Tidarat.pdf


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University