รายงานการไปปฏิบัติราชการ นางนงเยาว์ จารณะ

รายงานการไปปฏิบัติราชการ คุณนงเยาว์  จารณะ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่อง การเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA ด้าน Performance Operation and Management

รายละเอียดตาม Link ด้านล่างค่ะ 

UserFiles/File/Report%20Nongyao.pdf


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University