แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 


 

 

 


วันที่ : 16 ก.พ. 2558
ที่มา :
อ่าน : 426


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University