แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 upload.snru.ac.th/download.aspx


วันที่ : 4 ต.ค. 2561
ที่มา :
อ่าน : 137


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University