ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่อยู่ : เลขที่ 680  หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์  0-4297-0256  ภายใน  935   โทรสาร  0-4297-0256 

เว็บไซต์ :  http://iau.snru.ac.th  

E - mail : Internalaudit_snru@hotmail.com

Facebook : หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 


 


หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://iau.snru.ac.th 

เลขที่ 680  ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 โทรศัพท์/โทรสาร  0-4297-0256  ภายใน  935

 Sakon Nakhon Rajabhat University